JURIDISCHE INFORMATIE


INTELLECTUEEL EIGENDOM

De informatie die beschikbaar is via de website www.kelloggs.nl is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik. Ieder gebruik voor commerciële doeleinden of welk ander doel dan ook is zonder meer verboden. Bovendien zijn de verschillende onderdelen van onze website (logo's, afbeeldingen, slogans, personages, e.d.) exclusief eigendom van Kellanova. Ze zijn beschermd door de Benelux wet op het intellectuele eigendom, internationale verdragen en overeenkomsten over de maatregelen ter bescherming van het auteursrecht. Derhalve is elke wijziging, gedeeltelijke of volledige afbeelding of vermenigvuldiging, anders dan voor privégebruik, uitdrukkelijk verboden. Dit verbod geldt ongeacht de manier van vermenigvuldigen, afbeelden en/of wijzigen en onafhankelijk van de duur daarvan.

De inhoud van de website van Kellanova wordt wereldwijd tegen kopiëren en verspreiden beschermd door de internationale wetten en verdragen over auteursrecht. Copyright © 2023 Kellanova. Tous droits réservés.

Verantwoordelijkheid en vrijwaring

Noch Kellanova, noch haar filialen, bestuurders of medewerkers zijn verantwoordelijk voor mogelijke fouten of hiaten op deze website. Kellanova gaat uiterst zorgvuldig te werk en zet alle middelen in om via haar websites goede informatie beschikbaar te stellen. Kellanova kan echter niet garanderen dat alle informatie altijd exact en volledig is. Aangezien Kellanova onderworpen is aan een inspanningsverplichting, kan de onderneming niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onjuist gebruikte informatie en/of informatie die onjuist of onvolledig blijkt te zijn.

Kellanova, haar filialen, bestuurders en medewerkers zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de juistheid of volledigheid van de informatie, teksten, logo's, links en andere elementen op de website. Kellanova, haar filialen, bestuurders en medewerkers kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, inclusief en onbeperkt, voor verlies van inkomsten of winst als gevolg van het gebruik van de op de website aanwezige elementen. Kellanova behoudt zich het recht voor de inhoud van de website op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. De onderneming is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van dergelijke wijzigingen. Ook behoudt zij zich het recht voor de gehele of gedeeltelijke functionaliteit van de website op elk moment en zonder voorafgaande aankondiging te onderbreken of beëindigen. Kellanova verstrekt informatie uitsluitend voor informatieve doeleinden. De onderneming doet haar best om de juistheid van de informatie te controleren en up-to-date te houden. Er wordt echter geen enkele garantie gegeven over de juistheid, de nauwkeurigheid, het bijhouden of de volledigheid van deze informatie.

Laatste versie 01 Maart 2013.