icon-search my-accountcountry-selector

Privacy beleid


Hoe wij uw gegevens gebruiken en beheren

Belangrijke informatie

Kellogg Europe Trading Limited (“Kellogg”) respecteert uw recht op privacy. We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en beheren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke privacyregelgeving.

Hierbij is Kellogg de beheerder van uw persoonsgegevens. De beginselen die in deze privacyverklaring omschreven worden, zijn van toepassing op alle gevallen waarin Kellogg uw persoonsgegevens ontvangt als gegevensbeheerder voor de doeleinden zoals die in deze privacyverklaring zijn vastgelegd. Deze doeleinden behelzen de verwerking van de gegevens, zodat er kan worden deelgenomen aan de verschillende activiteiten die op de Kellogg-websites beschikbaar zijn of zoals hieronder vermeld.

Wij hebben nagedacht over een aantal belangrijke vragen met betrekking tot persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwt, waarop u volgens ons graag een antwoord zou willen hebben. Via deze antwoorden informeren we u over uw rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u invoert en over de maatregelen die wij nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid te garanderen. We hopen dat u deze informatie nuttig vindt.

Voor alle overige vragen over uw persoonlijke gegevens of over de manier waarop wij daarmee omgaan, kunt u contact opnemen via het adres dat hieronder bij paragraaf 5 staat vermeld.

We hebben deze privacyverklaring zo opgesteld dat u deze niet helemaal hoeft te lezen om het antwoord op een bepaalde vraag te vinden. Als u de hele privacyverklaring toch wilt lezen, dan kan dat natuurlijk. U vindt het in zijn geheel hieronder.

Klik op een van onderstaande onderwerpen om naar het betreffende onderdeel te gaan.

 1. Persoonlijke gegevens die Kellogg via deze website verzamelt en hoe
 2. Onze veiligheidsmaatregelen
 3. Hoe gebruikt Kellogg uw persoonlijke gegevens
 4. Delen van persoonsgegevens door Kellogg
 5. Uw rechten
 6. Naar welke landen worden uw persoonlijke gegevens verstuurd en waarom
 7. Hoe en waarom gebruikt Kellogg’s cookies en andere, vergelijkbare technologieën
 8. Website personaliseren
 9. Persoonsgegevens van kinderen
 10. Wijzigingen in dit privacy beleid
 11. Uw persoonlijke gegevens bewaren
 12. Contact opnemen met Kellogg

 

1. Persoonlijke gegevens die Kellogg via deze website verzamelt en hoe

Als u wilt, kunt u persoonlijke gegevens op onze diverse websites invoeren. Wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die U ons wilt geven of die nodig zijn om u (beter) van dienst te kunnen zijn. We verzamelen zowel persoonlijke gegevens zoals uw naam, leeftijd, geslacht en uw post- en mailadres als informatie over uw verbinding en systeeminformatie. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is uw toestemming en/of een eventuele andere toepasselijke rechtsgrondslag, bijvoorbeeld ons legitieme belang in handel drijven en het aanbieden van producten en diensten die voor u van waarde zijn. Eventueel door u verleende toestemming kan op elk gewenst moment worden ingetrokken, door middel van de contactmethoden die vermeldt staat in paragraaf 5.

U kunt ervoor kiezen ons uw mailadres, naam, telefoonnummer etc. te geven, zodat wij u informatie kunnen sturen over onze producten, maar ook om mee te kunnen doen aan acties of enquêtes, te kunnen reageren op uw vragen of opmerkingen of om u gewoon op de hoogte te houden van Kellogg’s laatste acties of nieuwe producten die u misschien interesseren. Sommige functies van de website zijn niet beschikbaar voor gebruikers die hun gegevens niet invoeren, of die geen toestemming geven voor het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën op deze website. Als u ervoor kiest om uw persoonlijke gegevens niet te verstrekken, kunnen we u niet voorzien van onze diensten.

U zou ook bij ons bedrijf willen komen werken; dit kunt u gemakkelijk doen door uw CV online te posten op onze vacaturepagina's.

Terugkeer naar boven

2. Onze veiligheidsmaatregelen 

Kellogg treft veiligheidsmaatregelen conform de Benelux en Europese wetgevingen over de bescherming van persoonsgegevens. Kellogg’ heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om het verlies van gegevens te voorkomen, de integriteit van de gegevens te behouden en de toegang tot de gegevens te bewaken. Alleen bevoegde medewerkers van de Kellogg’s groep en bevoegde medewerkers van derden die namens ons diensten leveren voor gegevensverwerking, hebben toegang tot uw persoonlijke gegevens. Alle medewerkers van Kellogg die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens, moeten zich houden aan het privacy beleid van Kellogg. Kellogg eist van de dienstverleners dat al hun medewerkers die toegang hebben tot uw gegevens een vertrouwelijkheidsverklaring ondertekenen. Bovendien zijn in de contracten met deze dienstverleners, die als onderaannemers toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens bij Kellogg, bepalingen opgenomen die garanderen dat er een veiligheidsniveau aangehouden wordt dat in uw rechtsgebied vereist is en dat uw persoonlijke gegevens alleen conform de aanwijzingen van Kellogg worden verwerkt.

Zie ook paragraaf 4: Delen van persoonsgegevens door Kellogg

Terugkeer naar boven

3. Hoe gebruikt Kellogg uw persoonlijke gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze aan Kellogg hebt doorgegeven, zoals werd aangegeven toen u deze gegevens invoerde op een van onze websites. Ze worden ook gebruikt voor het vastleggen, onderhouden en verkrijgen van informatie over de kwaliteit van de diensten die we aanbieden, om inbreuk op de veiligheid, de wet of de contractvoorwaarden te voorkomen, en voor direct marketing. Ze kunnen ook worden doorgegeven aan entiteiten die buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn, aan derden (voor zover het onderdeel in zijn geheel deel uitmaakt van informatie die tot de handelsonderneming behoort) in het kader van overdracht van de handelsonderneming, reorganisatie van onze activiteiten, of anderszins als dat vereist of toegestaan wordt door de wet of de bevoegde regelgevende autoriteiten.

Terugkeer naar boven

4. Delen van persoonsgegevens door Kellogg

Kellogg zal uw persoonlijke gegevens nooit delen met derden (dat wil zeggen derden die niet tot de Kellogg groep behoren) die deze willen gebruiken in hun eigen belang, tenzij de wet dat vereist. Kellogg maakt deel uit van een internationale groep en kan uw persoonlijke gegevens doorgeven of ter beschikking stellen aan een andere gegevensbeheerder binnen de Kellogg organisatie, voor een gelijksoortig gebruik naar eigen inzicht. Bij dezen accepteert u deze vorm van uitwisseling en overdracht van gegevens. Als uw persoonlijke gegevens doorgegeven of ter beschikking gesteld worden aan een andere gegevensbeheerder binnen de Kellogg's organisatie, heeft deze dezelfde rechten en plichten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens als Kellogg.

Met uw toestemming kan Kellogg uw persoonlijke gegevens delen met derden (dat wil zeggen derden die niet tot de Kellogg’s organisatie behoren), zoals derden die ons helpen onze klanten van producten en diensten te voorzien en die technische werkzaamheden verrichten, maar alleen in de volgende gevallen:

 • Derden die onderaannemer bij ons zijn voor de gegevensverwerking (service providers zoals fulfilment- en activatie partners en digitale bureaus, hostingproviders, data-opslagdiensten en andere technische partners) en die ons helpen deze website te onderhouden of die de gegevens verwerken die u aan ons hebt verstrekt, kunnen toegang krijgen tot uw gegevens. Sommige van deze commerciële partners kunnen gevestigd zijn buiten het land van waaruit u deze website bezoekt.

Terugkeer naar boven

5. Uw rechten

U kunt Kellogg vragen u te laten weten welke informatie er over u bewaard wordt. Als u inzage wenst in uw persoonlijke gegevens, kunt u klikken op ‘Mijn account’, waar u uw persoonlijke gegevens of voorkeuren kunt wijzigen. U hebt het recht om Kellogg te vragen uw persoonlijke gegevens te corrigeren, blokkeren, aan te vullen of te wissen, het gebruik ervan te beperken, en uw gegevens over te dragen aan een andere organisatie. U hebt het recht aanvullende informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt in sommige omstandigheden ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens door Kellogg en, indien wij toestemming hebben gevraagd voor de verwerking van uw gegevens, om deze toestemming in te trekken. U kunt ook contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via DataPrivacyOfficer@kellogg.com indien u hulp nodig hebt bij een van de hierboven vermelde rechten.

Er bestaan echter uitzonderingen op deze rechten. Inzage in persoonsgegevens kan in bepaalde omstandigheden geweigerd worden indien het ter beschikking stellen daarvan persoonlijke gegevens over een andere persoon zou onthullen of indien het Kellogg wettelijk niet is toegestaan dergelijke informatie te verstrekken. Daarnaast is het mogelijk dat Kellogg gegevens bewaart ondanks dat u uw toestemming hebt ingetrokken, indien Kellogg kan aantonen dat het wettelijk verplicht is uw gegevens te verwerken.

Mocht u een onopgelost probleem hebben, dan hebt u ook het recht een klacht in te dienen bij de autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming. De betreffende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming in Nederland is https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/adres-autoriteit-persoonsgegevens

En in België: https://www.privacycommission.be/nl/contact

Terugkeer naar boven

6. Naar welke landen worden uw persoonlijke gegevens verstuurd en waarom

Kellogg is een internationale onderneming en uw persoonlijke gegevens kunnen naar het buitenland worden doorgestuurd. Ze kunnen verstuurd worden naar een land waarvan de wetgeving over de bescherming van persoonsgegevens anders is dan die in het land waarin u uw persoonlijke gegevens geleverd hebt. Kellogg heeft (als gegevensbeheerder en als exporteur van gegevens), voor zover de plaatselijke voorschriften voor de gegevensbescherming dat vereisen, veiligheidsmaatregelen getroffen voor de export van deze gegevens vanuit dit rechtsgebied. Voor zover de voorschriften voor de gegevensbescherming dat vereisen, heeft Kellogg overeenkomsten gesloten met de partijen die de persoonlijke gegevens ontvangen zoals de Kellogg organisatie of derden die onderaannemer bij ons zijn voor de gegevensverwerking, opdat zij zich ervan vergewissen dat de veiligheidsmaatregelen ter plaatse zijn opgesteld en dat uw persoonlijke gegevens behandeld worden conform de wetten over gegevensbescherming van de Europese Unie.

Als de gegevens vanuit de EU verzonden worden naar een rechtsgebied buiten de EU, gebeurt dit conform een overeenkomst inzake gegevensoverdracht die standaard clausules op het gebied van gegevensbescherming bevat. De Europese Commissie heeft standaard clausules op het gebied van gegevensbescherming opgesteld (zogenaamde modelclausules) waarin waarborgen zijn opgenomen voor de doorgifte van persoonlijke informatie buiten Europa. We gebruiken modelclausules bij de doorgifte van persoonsgegevens buiten Europa. Wilt u meer weten over uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

De server waarop deze website draait kan zich buiten het land bevinden van waaruit u deze site bezoekt. De provider van deze website is contractueel verplicht zich ervan te vergewissen dat uw gegevens beheerd worden conform de wetten over gegevensbescherming van de EU en handelt uitsluitend in opdracht van Kellogg. Hij neemt alle technische maatregelen die nodig zijn om uw gegevens voortdurend veilig te bewaren.

Terugkeer naar boven

7. Hoe en waarom Kellogg’s gebruik maakt van cookies en andere vergelijkbare technologieën

Kellogg' gebruikt cookies: dat zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst door de websites die u bezoekt, door e-mails die u opent of via andere vergelijkbare technologieën, zoals Flash-cookies en tags. Deze technologie wordt algemeen gebruikt om websites te laten functioneren of om effectiever te kunnen werken, om de eigenaren van de sites van commerciële informatie en marketinggegevens te voorzien, en om persoonlijke gegevens te verzamelen, zoals het type browser en het besturingssysteem, de referentiepagina, de op de pagina gebruikte navigatie, de domeinnaam van de internetprovider, etc. om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop bezoekers deze site gebruiken. Cookies en vergelijkbare technologieën helpen ons om deze website aan te passen aan uw voorkeuren.

De informatie die met behulp van cookies verkregen wordt, zal niet verder worden verspreid buiten de Kellogg organisatie of de door Kellogg geautoriseerde derde partijen die gegevens verwerken. Ze worden niet gebruikt om met u te communiceren als u daar niet om gevraagd hebt.

De cookies die op uw computer geplaatst worden, bevatten niet uw eigen naam, maar uw IP-adres. Vaak is de informatie die in de cookies staat niet langer beschikbaar voor Kellogg als de gebruiker de sessie eenmaal heeft afgesloten.

We raden u aan om na te gaan of uw computer is ingesteld om cookies al dan niet te accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat hij eerst vraagt of u cookies wilt accepteren, of hem eenvoudig zo instellen dat hij cookies altijd weigert, maar dit laatste kan betekenen dat u sommige functies van onze websites niet kunt gebruiken. Klik op de 'Help'-knop van uw browser om te zien hoe u deze stap kunt uitvoeren. Sommige Flash-cookies zijn via deze instellingen niet te beheren. U hoeft geen cookies te accepteren om bepaalde delen van deze website en andere sites van Kellogg te gebruiken of te bekijken. We wijzen u erop dat u telkens de instellingen van elke computer moet controleren op uw voorkeuren ten aanzien van cookies als u gebruikmaakt van verschillende computers vanaf verschillende locaties.

Meer informatie over cookies: www.allaboutcookies.org.

Terugkeer naar boven

8. Website personaliseren

Zodra u toestemming hebt gegeven kunnen wij, zoals hieronder omschreven, gebruikmaken van de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt door u online aan te melden en een interesselijst in te vullen. Dan zullen wij proberen te zorgen dat u bij uw volgende bezoek aan onze site alle aanbiedingen en informatie ontvangt die voor u van belang zijn.

Kellogg en de derde partijen die namens ons reclame verzorgen, verzamelen informatie over het gebruik van de website door de bezoekers van onze website voor statistische analyse, marktonderzoek en marketing, voor het gebruik van de site en de navigatie over de site door de bezoekers, voor het bepalen van de doelgroep van de site, onze reclamecampagnes en onze persoonlijke e-mails, voor het bepalen van de doelgroep van onze reclamebanners op onze site en andere websites en voor het volgen van het gebruik van onze reclamebanners op websites van onze internetpartners.

We kunnen het gebruik van deze internetgegevens ook combineren met andere informatie die we over u verzameld hebben, bijvoorbeeld als u de website bezoekt via een reclame-e-mail die naar een persoonlijk account gestuurd is, uw gegevens als geregistreerd gebruiker (als u zich geregistreerd hebt), en de internetgebruiksgegevens die eerder via een cookie op uw computer zijn opgeslagen. We slaan deze informatie op om en meer specifiek inzicht te krijgen in de wijze waarop onze klanten onze websites gebruiken en wat hun voorkeuren en interesses zijn.

Terugkeer naar boven

9. Persoonsgegevens van kinderen

Wij zijn van mening dat de bescherming van de privacy van kinderen op internet van het grootste belang is, en wij moedigen ouders of wettelijke voogden aan om hun kinderen op internet te begeleiden, om deel te nemen aan en toezicht te houden op hun online activiteiten.

Wij verzamelen nooit bewust persoonlijke gegevens van kinderen onder de 16 jaar.

Terugkeer naar boven

10. Wijzigingen in dit privacy beleid

Kellogg zal af en toe wijzigingen en correcties doorvoeren in dit privacy beleid. Indien wij menen dat de wijzigingen van wezenlijke aard zijn, dan stellen wij u hiervan op de hoogte op een van de volgende manieren: (1) door de wijzigingen op deze website te plaatsen, of (2) door u een e-mail of bericht te sturen over de wijzigingen. We geven u daarnaast de gelegenheid in te stemmen met deze wezenlijke wijzigingen. De wijzigingen gaan in na deze kennisgeving en nadat u de wijzigingen hebt aanvaard, wat u mogelijk doet door gebruik te blijven maken van de websites nadat de wijzigingen zijn ingegaan.

Terugkeer naar boven

11. Uw persoonlijke gegevens bewaren

Kellogg bewaart uw gegevens alleen zolang dit nodig is voor de doeleinden zoals die in dit privacy beleid zijn uiteengezet. Kellogg bewaart en gebruikt uw informatie voor zover dat nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld indien we verplicht worden uw informatie te bewaren om te voldoen aan de geldende wetgeving op het gebied van inkomsten / belasting, om geschillen te beslechten en om de naleving van onze overeenkomsten af te dwingen. We bewaren daarnaast logbestanden voor interne analysedoeleinden. Deze logbestanden worden over het algemeen voor een korte periode bewaard, behalve in het geval ze gebruikt worden voor websitebeveiliging, om de functionaliteit van de website te verbeteren of indien we wettelijk verplicht zijn ze voor een langere periode te bewaren. 

Terugkeer naar boven

 

12. Contact opnemen met Kellogg

De beheerder van uw persoonsgegevens die de verwerkingsverantwoordelijke is voor de toepassing van de geldende EU-wetgeving inzake gegevensbescherming is:

Kellogg Europe Trading Limited,
ATTN : Data Protection Officer,
Airside Business Park,
Lakeshore Drive,
Swords,
Co. Dublin,
Ireland.

Telephone: +353 1 883 0702.
Email:DataPrivacyOfficer@kellogg.com.

Hebt u vragen over deze Privacyverklaring of over ons beleid op het gebied van de verzameling van gegevens, neem dan contact met ons op via het bovenstaande adres, telefoonnummer of e-mailadres en geef aan in welk land u woont en wat de aard van uw vraag is. U kunt ook contact met ons opnemen op de volgende manier:

Contact

Terugkeer naar boven


21/03/2018